Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Aktuality > Pozvánka na valnou hromadu akcionářů STS Prachatice, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akcionářů STS Prachatice, a.s.POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akcionářů

 

 

společnosti

STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641

 

 

která se koná dne 26. června 2023 od 10,00 hod v zasedací místnosti advokátní kanceláře

Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice

 

 

 

 

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

 

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady.
  3. Zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku                       za rok 2022.
  4. Zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku                         za rok 2022; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
  5. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.  (návrh usnesení a jejich zdůvodnění viz níže)
  6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2023 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)

 

  1. Schválení přeměny společnosti STS Prachatice, a.s. jako Nástupnické společnosti a společnosti                       STS T s.r.o. jako Zanikající společnosti, když Zanikající společnost zaniká bez likvidace fúzí sloučením                 s Nástupnickou společností. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)
  2. Schválení převzetí jmění Zanikající společnosti STS T s.r.o. a rozhodnutí o zrušení Zanikající společnosti. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)
  3. Schválení Projektu fúze sloučením vypracovaný Zúčastněnými společnostmi dne 2. 5. 2023. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)
  4. Schválení konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s. ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31. 12. 2022. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)
  5. Schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s. sestavené k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1. 1. 2023. (návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)

 

 1. Závěr.

 

 II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhují tato usnesení:

-         Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.

-         Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022, včetně zprávy o vztazích.

-         Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 4.822.081,90 Kč bude po provedení nezbytných odvodů v částce 2.567.881,90 Kč ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti a zbývající část ve výši 2.254.200,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako výplata jejich podílu na zisku společnosti.

Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem, když převedení části hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku minulých let je v zájmu společnosti a její stability, zároveň hospodářská situace společnosti dovoluje, aby část zisku byla distribuována mezi akcionáře společnosti jako výplata jejich podílu na zisku společnosti. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

 

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-      Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2023 se určuje:

 

AUDIT 99 s.r.o., IČ 26015048, sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

 

Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb.,                      o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.

 

 

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-         Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s. schvaluje přeměnu společnosti STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641, jako Nástupnické společnosti a společnosti STS T s.r.o., IČ 260 65 771, sídlem č.p. 62, 383 01 Těšovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11797, jako Zanikající společnosti, když Zanikající společnost zaniká bez likvidace fúzí sloučením s Nástupnickou společností.

 

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-         Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., v rámci fúze sloučením, uděluje souhlas s převzetím veškerého jmění Zanikající společnosti STS T s.r.o., včetně veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů, nástupnickou společností STS Prachatice, a.s.  a souhlasí se zrušením Zanikající společnosti STS T s.r.o.

 

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-         Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje Projekt fúze sloučením vypracovaný Zúčastněnými společnostmi dne 2. 5. 2023, dle kterého se společnost STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641, jako Nástupnická společnost a společnost STS T s.r.o., IČ 260 65 771, sídlem č.p. 62, 383 01 Těšovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11797, jako Zanikající společnost, zúčastňují k rozhodnému dni 1. 1. 2023 vnitrostátní fúze sloučením dle Projektu fúze sloučením, a to ve znění v jakém byl zveřejněn.

 

Pod bodem 10. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-         Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s., sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31. 12. 2022, ověřenou auditorem – Zprávou auditora pro zvláštní účely ze dne 12. 5. 2023

 

Pod bodem 11. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

-         Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s., sestavenou k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1. 1. 2023, ověřenou auditorem – Zprávou o zahajovací rozvaze.

 

Odůvodnění společné k výše navrhovaným usnesením valné hromady pod body 7. až 11.:  Navrhovaná usnesení jsou nezbytná k realizaci přeměny společnosti STS Prachatice, a.s. fúzí sloučením se společností STS T s.r.o.        

STS Prachatice, a.s. jako nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti. Fúzí obou společností dojde k zjednodušení vlastnické struktury bez jakýchkoli negativních dopadů pro společnost STS Prachatice, a.s. Jmění Zanikající společnosti převezme na základě fúze přímo společnost STS Prachatice, a.s., čímž dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na chod Zanikající společnosti. Projekt fúze vypracovaný dne 2. 5. 2023 je zveřejněn ve sbírce listin společnosti STS Prachatice, a.s.

 

 

 

III. UPOZORNĚNÍ:

 

 • Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

 

 • K nahlédnutí jsou akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod do 14,00 hod dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady (účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a také veškeré informace o projektu fúze zpřístupňované akcionářům v souladu s ust. § 119 zákona o přeměnách aj.).

 

 • Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

 

 • Prezentace účastníků bude probíhat od 9.45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

 

 

V Těšovicích dne 23. 5. 2023

 

 

Za představenstvo:

 

 

Květoslav Pálka

předseda představenstva

 

 

Příloha 1)            

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč

Aktiva celkem:      95 700                 Pasiva celkem:                   95 700                  HOSP. VÝSL.:            4 822

Stálá aktiva:          54 220                 Vlastní kapitál:                   48 505

Oběžná aktiva:     41 407                 Cizí zdroje:                           47 161

Ostatní aktiva:              73                 Ostatní pasiva:                           34